”Delegation, jour och beredskap inom socialtjänsten ” nr 646

Välkommen till Arvika Näringslivscentrum  onsdagen 2 okt. 2019, 08.30-16.00.

En ny mandatperiod har just inletts och nya förtroendevalda tillträder.  Inom den sociala sektorn är de förtroendevaldas ansvar stort.

Uppdraget är reglerat i lag, främst kommunallag, men även genom andra speciallagar inriktade på socialtjänstens verksamhetsområden.

Socialnämnden eller Utskottet har i vissa fall rätt att uppdra åt ordförande eller annan ledamot i nämnden att fatta beslut i brådskande ärenden då nämnd eller utskott inte hinner sammankallas. Sådana akuta ärenden rör framför allt ärenden om tvångsvård enligt LVU och LVM.

Hur delegation är rättsligt konstruerad och ska hanteras kommer att bli tydligt under dagen. Vi kommer ingående att gå igenom hur relevanta bestämmelser som kan komma att behöva tillämpas brådskande ska tolkas och tillämpas samt hur ärendehandläggningen fungerar vid sådana ärenden. En kortare översikt vad avser förslag om ny lagstiftning inom socialtjänst-området, särskilt tvångsvården, kommer att belysas.

Pris: 3300:-

Innehåll

Lärare/utbildare

Annika Staaf PIKU kommun

Startdatum

2019-10-02

Sista anmälningsdag

2019-09-18