Hoppa till huvudinnehållet

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, även kallad GDPR – General Data Protection Regulation, är till för att skydda människors personliga integritet när personuppgifter samlas in, registreras, lagras eller bearbetas.
I Sverige har vi också en kompletterande lag för dataskydd (SFS 2018:218) som förtydligar under vilka förutsättningar personuppgifter får behandlas med stöd av dataskyddsförordningen.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

1. Information om hantering av personuppgifter
Arvika Näringslivscentrum (hädanefter refererat till som ANC) värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på ANC är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur och varför vi behandlar dina personuppgifter.

I denna integritetspolicy, som gäller för alla våra kunder/studenter, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du går kurser/utbildningar hos oss, hyr lokaler eller vid andra kontakter med oss.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

2. Ansvar för dina personuppgifter?
Arvika Näringslivscentrum Ekonomiska Förenings styrelse, Box 913, 671 29 Arvika, organisationsnummer 769602-3865, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av ANC.

ANC har också utsett ett särskilt dataskyddsombud som har i uppgift att hjälpa ANC att följa gällande dataskyddslagstiftning, med kontaktuppgifter. Vi använder Arvika kommuns dataskyddsombud.

Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners som finns publicerad på våra webbsidor) ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter.

3. Vilka personuppgifter samlas in av ANC?
När du ansöker till kurser och utbildningar, bokar konferens, eller vid andra kontakter med oss samlar vi in ärenderelaterade personuppgifter som kan vara namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, fakturaadress eller annan information (t.ex. information som du lämnar vid kontakt med vår reception eller kontaktperson).

Information som samlas in 
Alla personuppgifter som ANC hanterar följer de rättsliga grunderna enligt artikel 6 GDPR- Dataskyddsförordningen.

 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
 • Avtalsförhållande. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
 • Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
 • Intressen av grundläggande betydelse. Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.
 • Allmänt intresse/Myndighetsutövning. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
 • Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.

4. Varför behandlar ANC dina personuppgifter?
När du har lämnat personuppgifter till oss på ANC, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan:

Ändamål för användningen av dina uppgifter:

 • För att kunna erbjuda företag och organisationer uppdragsutbildning samt ytterligare efterfrågad eller uppföljande utbildning efter genomför uppdragsutbildning
 • För att genomföra Kommunal Vuxenutbildning
 • För att erbjuda möjligheter till att söka och genomgå en av oss arrangerad Yrkeshögskoleutbildning
 • För att genomföra vårt uppdrag att erbjuda konferensservice
 • För att genomföra Högskoleutbildning på distans i olika former
 • För att hantera information till våra kunder och hyresgäster i form av kontrakt och avtal, fakturering,  ansvar för nyckelhantering, IT, säkerhet och posthantering

Vår lagliga grund för detta ändamål är:

 • Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att vi ska ha möjlighet att administrera eller följa upp uppdragsutbildningar.
 • Arvika Näringslivscentrum bedriver kommunal vuxenutbildning på uppdrag av Arvika kommun. Vid ansökan samlas personuppgifter in på den sökande såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, mailadress. De sökande registreras och genomgår ett antagnings- och urvalsförfarande. Processen dokumenteras och sparas av rättsäkerhetsskäl och gallras enligt dokumenthanteringsplanen som regleras i arkivlagen (1990:782) samt arkivförordningen (1992:446).
  De antagnas uppgifter används i kontakter med CSN, Skolverket samt samlas in av SCB. Uppgifterna sparas för att kunna skriva ut studieintyg, betyg, utdrag ur betygskatalog och betygskatalog vid avslutad utbildning eller när tidigare studerande efterfrågar sådant.
 • Processen dokumenteras och sparas av rättssäkerhetsskäl liksom adressuppgifter för att kunna erbjuda plats på kommande utbildningar. De sökandes personuppgifter samlas in av SCB. De antagnas uppgifter används i kontakter med CSN och YH-myndigheten. De sparas efter utbildning för att följas upp vilket YH-myndigheten kräver samt för att kunna skriva ut studieintyg samt examinationsbevis när tidigare studerande efterfrågar sådant liksom när tidigare studerande vill komplettera ofullständigt genomgångna kurser för att få ut sin examen.
 • Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att vi ska ha möjlighet att administrera eller följa upp bokningar samt att genomföra vårt uppdrag att erbjuda konferensservice.
 • För de programutbildningar som genomförs i sammanhållen form som t.ex. lärarutbildningar så upprättar vi studerandelistor med namn, mailadresser, telefonnummer och hemadress. Detta för att vi ska kunna kontakta de studerande för att delge relevant praktisk information t.ex. inställda lektioner, ändrad tentamen, inbjudningar till kurstart. etc. Övrig personinformation hanteras av huvudmannen för respektive utbildning – Högskola eller universitet.
 • Det avtal som vi har ingått med dig är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig.

5. När vi kan komma att dela dina uppgifter
ANC delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav, krav av myndighet eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av externa företag som personuppgiftsbiträde som hjälper oss att handlägga tjänster såsom ansökningar till utbildningar, hanterandet av lärplattformar,  IT-system , låssystem och användande av postservice.

I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga vilket innebär att dessa styr hur informationen ska behandlas såsom myndigheter.

6. Lagring och lagringstid
På ANC behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi på ANC har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

7. Säkerhet för dina personuppgifter
På ANC säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På ANC hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

8. Dina rättigheter
Vi på ANC vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till om dina uppgifter finns registrerade via ett registerutdrag som finns att hämta i vår reception. Vill du ha ett utdrag på vilka uppgifter som finns lagrade så får du begära ett utdrag enligt offentlighetsprincipen. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte ANC tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

9. Cookies

Vi använder cookies, här får du veta vad de används till och hur du kan välja bort dem.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies på aanc.se används för att förbättra webbplatsen för dig som besökare:

 • för att kunna användaranpassa innehållet och rikta relevant information till olika besökargrupper
 • för att samla in och analysera besöksstatistik
 • för möjlighet att logga in och använda våra tjänster
 • för visning av externt innehåll (exempelvis videoklipp eller bilder).

Vi använder oss av två typer av cookies:

 • Sessionscookies sparas tillfälligt under ditt besök på webbplatsen. De används bland annat för att underlätta navigering och användandet av funktioner och tjänster. Denna cookie försvinner när du stänger webbläsaren.
 • Fasta cookies ligger kvar på din dator och återanvänds vid ditt nästa besök på webbplatsen. Till exempel för att kunna anpassa innehåll utifrån dina behov och intressen. Du kan ta bort dessa cookies från din webbläsare.

Google Analytics för besöksstatistik

Vi använder Google Analytics för analys av besöksstatistik på vår hemsida. Informationen använder vi som underlag för att förbättra och utveckla webbplatsen. Genom Google Analytics skapas kakor med information om användningen av webbplatsen. Den informationen vidarebefordras till och lagras av Google.

Vi har begränsat insamlingen genom att ställa in verktyget så att det tar bort de sista siffrorna i besökarens IP-adress innan uppgiften lagras hos Google.

Du kan stänga cookies i din webbläsare

Om du inte vill att cookies lagras på din dator kan du stänga av funktionen i webbläsarens inställningar. Det innebär dock att du kanske inte kommer kunna använda vissa funktioner på webbplatsen.

Du som inte vill att dina besök på aanc.se ska ingå i vår statistik i Google Analytics kan också välja att installera ett så kallat opt-out-tillägg i din webbläsare. Installerar du insticksprogrammet så gäller det alla webbplatser du besöker.

Google Analytics Opt-out till webbläsare

Mer om cookies

Allmän information om kakor finns på Post- och telestyrelsens webbplats.

Om kakor (cookies) på Post- och telestyrelsens webbplats

10. Klagomål och tillsynsmyndighet
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på ANC. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

11. Kontakta oss
Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På ANC är våra kunders personliga integritet viktiga för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som kund alltid ska känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@aanc.se. Du kan också ringa till oss på telefonnummer: 0570-749 200